Den kompetente partner

Det er en forudsætning for den døvblindfødtes ageren i verden, at partneren, som er øjne og ører for den døvblindfødte, er kompetent i forhold til fuld habilitering.

Partnerkompetencen er således det mest centrale omdrejningspunkt i de tre grundvilkår og er måske endog den allervigtigste forudsætning for, at vi kan arbejde professionelt og udviklingsorienteret med døvblindfødte borgere.

Vi har udarbejdet et kompetenceskema, hvor vi eksemplificerer nogle af de kompetencer, som kommer i spil indenfor de ni litra fra de generelle principper i Handicapkonventionen – og for hver litra er der et videoeksempel, så vi kan illustrere vores tanker omsat til praksis.

Der er nogle helt specifikke færdigheder og kompetencer, som partneren må besidde, så hun er i stand til taktilt-kropsligt at formidle informationer, viden, oplevelser og følelser.

Partner indenfor rækkevidde
Skal det døvblindfødte menneske agere i livet, må der således være en partner indenfor rækkevidde, som kan vælges til og fra. En kompetent partner har de rette pædagogiske værktøjer samt de rette faglige og personlige kompetencer.

3.Film.Movie_Snapshot

Partneren er kanalen til omverdenen. Partneren skal med egen krop og med udgangspunkt i det døvblindfødte menneskes individuelle behov og ønsker til kommunikationen taktilt formidle omverdenen; objekter, information, følelser, fysiske miljøer og praktiske gøremål.

Partneren skal også fungere som ledsager. Det det kræver, at han skal kunne indgå i en fysisk og psykisk nærhed som forudsætning for det døvblinde menneskes mulighed for at tilegne sig viden information, udtrykke ønsker og træffe valg.

Det kræver indsigt og erfaring at spotte de ofte subtile og diminutive forskelle samt se og acceptere den som mangfoldighed i udtryksform og sproglighed.

I Danmark har vi et godt samarbejde omkring uddannelse af medarbejdere i døvblindepædagogik.

Der er et nøje tilrettelagt uddannelsesprogram, som består af en basisuddannelse for nye medarbejdere og en overbygning NGU – National Grunduddannelse – hvor der er speciel fokus på det døvblindespecifikke, og hvor medarbejderne skal bringe cases med fra arbejdspladsen, som en del af læringen.